Výpočet intenzity vodnej erózie pôdy v povodí Bodvy

Hirčáková, Andrea:Výpočet intenzity vodnej erózie pôdy v povodí Bodvy

Diplomová práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2015. 64s.

Školiteľ:Žofia Kuzevičová

Práca sa zaoberá problematikou erózie, vplyvom vodnej erózie na odnos pôdy, jej posudzovaním pomocou geografických informačných systémov a všeobecnej rovnice straty pôdy a protieróznymi opatreniami.


Podklady pre projektovú prípravu malých vodných elektrární

Bielaková, Mária:Podklady pre projektovú prípravu malých vodných elektrárni

Diplomová práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2015. 75 s.

Školiteľ:Žofia Kuzevičová

Práca je orientovaná na zber podkladov potrebných pri projektovaní malých vodných elektrární z dostupných a verejne prístupných informácií, ktoré umožňujú budúcemu investorovi a prevádzkovateľovi malej vodnej elektrárne napomôcť pri rozhodovaní a samotnom projektovaní návrhu MVE.


Indikatívne záplavové mapy a možnosti ich využitia

Bavoľárová, M.:Indikatívne záplavové mapy a možnosti ich využitia

Diplomová práca. Košice. Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2014. 63 s.

Školiteľ:Marcela Gergeľová

Diplomová práca je zameraná na tvorbu indikatívnych záplavových máp pre zvolené predmetné územie, Spracované výsledky podávajú komplexný obraz informácií o predpokladanej hranici územia ohrozeného povodňami (inundačného územia).


Vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie pre potreby energetickej spoločnosti

Čmiľ, R.: Vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie pre potreby energetickej spoločnosti

Diplomová práca. Košice. Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2015. 80 s.

Školiteľ: Marcela Gergeľová

Diplomová práca sa zaoberá vyhotovením technicko-geodetickej dokumentácie pre potreby energetickej spoločnosti. Samotné spracovanie záverečnej práce v jej praktickej časti vychádza podkladu dokumentácie skutočného vyhotovenia NN a VN elektrického vedenia zvoleného predmetného územia.


Import zamerania skutočného stavu elektrického vedenia vysokého napätia do geografického informačného systému energetickej distribučnej spoločnosti

Paluvová, I.: Import zamerania skutočného stavu elektrického vedenia vysokého napätia do geografického informačného systému energetickej distribučnej spoločnosti.

Diplomová práca. Košice. Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2015. 90 s.

Školiteľ: Marcela Gergeľová

Diplomová práca je zameraná na import výsledkov geometrické zameranie a spracovania dokumentácie skutočného stav líniových objektov inžinierskych sietí (elektrické VN vedenie) do prostredia GIS. Výsledkom spracovania sú mapové výstupy spracované v prostredí ArcFM UT.


Spracovanie mapových podkladov pre potreby prevencie a ochrany pred povodňami

Ďorková, M.: Spracovanie mapových podkladov pre potreby prevencie a ochrany pred povodňami.

Diplomová práca. Košice. Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2018. 77 s.

Školiteľ: Marcela Bindzárová Gergeľová

Diplomová práca je zameraná na spracovanie mapových podkladov pre ich následnú aplikáciu do oblasti protipovodňovej problematiky (protipovodňových opatrení, povodňových plánov a pod.) v oblasti vodohospodárskej praxeSpracovanie LiDAROVÝCH údajov pre potreby ich využitia v GIS

Cmarová, M.: Spracovanie LiDAROVÝCH údajov pre potreby ich využitia v GIS

Diplomová práca. Košice. Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2018. 77 s.

Školiteľ: Marcela Bindzárová Gergeľová

Diplomová práca je zameraná na priestorové zhodnotenie stavu Zemského povrchu pod hustým vegetačným porastom - stav lesnej štruktúry porastu. Zvolená problematika bola spracovaná prostredníctvom aplikačného využitia súčasných moderných technológií zameraných na zber (LiDAR) a následné spracovanie priestorových údajov (GIS).


Tvorba modelu objektu s priestorovou skladbou využitím metódy laserového skenovania

Podolinský, Martin: Tvorba modelu objektu s priestorovou skladbou využitím metódy laserového skenovania

Diplomová práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2011. 70s.

Školiteľ: Žofia Kuzevičová

Cieľom práce je vytvorenie modelu objektu (Kaplnky Košickej kalvárie) s priestorovou skladbou využitím metódy laserového skenovania s dôrazom na čo najväčšiu prehľadnosť a presnosť zachovania tvaru objektu.