Hodnotenie geometrických a topologických vlastnosti objektov sídelnej zástavby pre podporu budovania inteligentných miest

Číslo projektu: 1/0754/18
Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
Výzva: VEGA 2017
Trvanie projektu: 01/2018 - 12/2020
Abstrakt:
Jednou z hlavných výziev na úrovni riadenia miest a obcí v Slovenskej republike je vytvorenie inteligentných riešení pre zabezpečenie udržateľného zásobovania energiou do budúcnosti. Sídelná zástavba na svojej miestnej úrovni predstavuje potenciál v podobe strešných plôch a fasád, ktoré môžu výrazným spôsobom prispieť k efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Hlavným cieľom projektu je zhodnotenie geometrických a topologických vlastností objektov sídelnej zástavby z hľadiska využitia ich potenciálu pre solárnu stratégiu. Východiskom riešenia bude špecifikácia faktorov solárnej stratégie udržateľnosti mestskej zástavby na základe, ktorej bude spracovaná informačno - kvalifikačná báza údajov všetkých objektov, tvoriaca základ spracovania pre vytvorenie 3D modelu mesta a nadstavbovej časti - inteligentný systém rozhodovania. Pri tvorbe odpovedajúceho dátového modelu sa bude prihliadať na mieru jej aplikačného využitia pre ľubovoľné územie.