Tvorcovia webu

 • doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.

  Profesijná oblasť: Kartografia, geografické informačné systémy, algoritmizácia a programovanie
  Výučba predmetov: Aplikovaná informatika - GIS v doprave, Modelovanie objektov v geoturizme a GIS, Geografické informačné systémy, Geografické informačné systémy a zemské zdroje, Programové prostriedky pre GIS, GIS v geoturizme, Algoritmizácia a programovanie, Objektovo orientované programovanie, Programovanie, Programovanie a tvorba webových mapových serverov
  Zameranie výskumu: Geografické informačné systémy a ich aplikácia do oblasti geodézie a kartografie, baníctva, obnoviteľných zdrojov energie, vodného hospodárstva a povodňovej problematiky, lesníctva, geomarketingu, životného prostredia, správy infraštruktúry sieťových dát, sídelnej zástavby, tvorba webových GIS aplikácií a mapových serverov

 • doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

  Profesijná oblasť: Geodézia, kartografia, geografické informačné systémy
  Výučba predmetov: Aplikovaná informatika - GIS v doprave, Geografické informačné systémy, Geografické informačné systémy a zemské zdroje, Tvorba aplikácii pre GIS, Projektovanie a realizácia GIS, Databázy geografických informačných systémov, GIS v oblasti povodňovej ochrany, Tvorba a využitie databáz geoprieskumu v praxi, Manažment geodetických činností, Súdne znalectvo
  Zameranie výskumu: Geografické informačné systémy a ich aplikácia do oblasti geodézie, kartografie, baníctva, vodného hospodárstva a povodňovej problematiky, životného prostredia, lesníctva, správy infraštruktúry sieťových dát, sídelnej zástavby, obnoviteľných zdrojov energie, geomarketingu, návrh a tvorba geodatabáz

 • Ing. Viera Hurčíková, PhD.

  Profesijná oblasť: Geografické informačné systémy, digitálne modely reliéfu, web programming
  Výučba predmetov: Multimediálne technológie, Publikovanie dát na internete, Databázy v GIS, Priestorová analýza dát v GIS, Topografia, Sférická astronómia a kozmická geodézia, Kozmická geodézia
  Zameranie výskumu: Aplikácia geografických informačných systémov, problematika spracovania dát, analýzy a modelovanie priestorových dát v prostredí geografických informačných systémov, návrh a tvorba databázových systémov a tvorba tematických máp

 • Ing. Soňa Molčíková, PhD.

  Profesijná oblasť: Geografické informačné systémy, kartografia, fyzická geografia
  Výučba predmetov: Geografické informačné systémy, Kartografická tvorba a reprodukcia, Kartografické techniky a normy, Fyzická geografia, Fyzikálna geodézia, Globálna geodézia
  Zameranie výskumu: Geografické informačné systémy, spracovanie mapových podkladov, vizualizácia a interpretácia priestorových javov, mapové analýzy, tvorba kartografických výstupov